Informačné memorandum

OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa Čl. 13 Čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady () 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení (ďalej len „GDPR) a § 19, § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOÚ")
V Bratislave, dňa 1.11.2022
Všetky použité pojmy majú význam a vymedzenie stanovené v GDPR a v ZOOÚ.
OBSAH

 • Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa
 • Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov
 • Identifikácia príjemcu / kategorizácia príjemcu
 • Sledované oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej osoby
 • Informácia o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
 • Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania
 • Doba uchovávania osobných údajov / kritéria jej určenia
 • Právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Zmena účelu spracúvania osobných údajov oproti účelu, na ktorý boli získané
 • Práva dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú
 • Prístup k osobným údajom
 • Oprava osobných údajov
 • Vymazanie osobných údajov
 • Obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Namietanie spracúvania osobných údajov
 • Prenosnosť osobných údajov
 • Postup pri pochybnostiach v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby
 • Odplatnosť poskytovania informácií
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
 • Neuplatnenie poskytovania informácií
 • Získavanie osobných údajov od dotknutej osoby
 • Získavanie osobných údajov inak, ako od dotknutej osoby


01. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Obchodné meno: DUALITY REAL, s.r.o.
Sídlo: Na pasekách 16, 831 06 Bratislava – m. č. Rača
IČO: 46 822 321
DIČ: 2023677315
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.:  83922/B
Tel. č.: +421949373129 E-mail: duality.real@gmail.com; web: www.novyhviezdoslavov.sk

ďalej len "Prevádzkovateľ".
02. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účel:
Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia:
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely ochrany majetku alebo zdravia, pričom dané spracúvanie zahŕňa napr. využívanie kamerového systému pri monitorovaní priestorov vnútro-areálovej komunikácie nachádzajúcej sa v areáli projektu Nový Hviezdoslavov, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa (parc. 380/920) a vo vzťahu ku ktorej Prevádzkovateľ vykonáva správu.
Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, tzn. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ. Doba uchovávania: Ak vyhotovený kamerový záznam nie je využitý na účely trestného konania ,konania o priestupkoch alebo iného súdneho či správneho konania, kamerový záznam sa uchováva najviac 72 hodín odo dňa, v ktorom bol záznam vyhotovený. Po ukončení doby uchovávania zabezpečí Prevádzkovateľ bezodkladnú likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb.
03. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Obrazové záznamy a prejavy osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch (ďalej aj „kamerový záznam).
04. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU / KATEGORIZÁCIA PRÍJEMCU
Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám, s výnimkou prípadov potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, kedy môže byť kamerový záznam poskytnutý poskytovateľom právnych služieb (napr. advokátska kancelária), orgánom činným v trestnom konaní a súdu na základe osobitných právnych predpisov (napr. trestný zákon, civilný sporový poriadok, zákon o advokácii a pod.)
Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.
Za príjemcu sa nepovažujú orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Európskej únie alebo právom členského štátu.

05. SLEDOVANÉ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO TRETEJ STRANY
(ak sa spracúvanie zakladá na Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ)
Sledovaným oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, resp. tretej strany je najmä:

 • predchádzanie protiprávnemu konaniu a uloženiu sankcií orgánmi verejnej moci,
 • splnenie prevenčných povinností a opatrení zameraných najmä na ochranu zdravia, života a majetku Prevádzkovateľa a iných osôb, zamedzenie alebo prekazenie protiprávnej činnosti (najmä škodovej alebo trestnej činnosti),
 • uplatňovanie, preukazovanie a obhajoba práv Prevádzkovateľa, dotknutej osoby alebo tretej osoby, a to ako zmluvných, tak aj mimozmluvných (napr. náhrada škody, inej ujmy, nároky z bezdôvodného obohatenia a pod.),
 • monitorovanie a zaznamenávanie spoločnej vnútro-areálovej komunikácie za účelom prevencie pred protiprávnym konaním, kriminalitou, vznikom škody a možnosťou uplatnenia práv, nárokov a oprávnených záujmov, nad ktorými podstatným spôsobom neprevažuje potreba ochrany osobných údajov.

06. INFORMÁCIA O ZAMÝŠĽANOM PRENOSE OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY alebo MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
07. AUTOMATIZOVNÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE, VRÁTANE PROFILOVANIA
(podľa Čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 ZOOÚ)
U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré by sa dotýkalo osobných údajov dotknutej osoby.
08. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV / KRITÉRIÁ JEJ URČENIA
Osobné údaje dotknutej osoby uchováva Prevádzkovateľ iba po dobu potrebnú na účel, na ktorý boli získané, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a na ostatné účely ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, s cieľom dodržať zásady a princípy spracúvania osobných údajov stanovené v GDPR a ZOOÚ. Ak vyhotovený kamerový záznam nie je využitý na účely trestného konania, konania o priestupkoch, súdneho konania alebo iného správneho konania, kamerový záznam sa uchováva najviac 72 hodín odo dňa, v ktorom bol záznam vyhotovený.
Dotknutá osoba je oprávnená požiadať Prevádzkovateľa o informáciu, či sú jej osobné údaje spracúvané.
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje, s ktorými sa dostal do styku náhodou alebo omylom na žiaden účel a pokiaľ je to možné, dotknutú osobu o uvedenom informuje a jej osobné údaje vymaže.

 

 

09. PRÁVO ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
(ak sa spracúvanie zakladá napr. na Čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo Čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo najmä § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) ZOOÚ)
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila (odvolanie súhlasu je také jednoduché ako jeho poskytnutie).
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase (resp. vychádzajúceho zo súhlasu) pred jeho odvolaním.
Odvolanie súhlasu dotknutej osoby nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe Čl. 6 ods. 1 písm. b) až f) GDPR alebo § 13 ods. 1 písm. b) až f) ZOOÚ.
10. ZMENA ÚČELU SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV OPROTI ÚČELU, NA KTORÉ BOLI ZÍSKANÉ
Prevádzkovateľ, ak má v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie (podľa Čl. 13 ods. 3 alebo Čl. 14 ods. 4 GDPR a § 19 ods. 3 alebo § 20 ods. 4 ZOOÚ).
11. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM, KTORÉ SA JEJ TÝKAJÚ
A) Prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba je oprávnená požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom podľa Čl. 15 GDPR a § 21 ZOOÚ.
Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele ich spracúvania,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté (najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii), ak je to možné,
 • dobe ich uchovávania alebo kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania (najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu),
 • o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo získať osobné údaje však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

B) Oprava osobných údajov
Dotknutá osoba je oprávnená požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Prevádzkovateľ oznámi príjemcovi opravu osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o príjemcoch, len ak to dotknutá osoba požaduje.

C) Vymazanie osobných údajov
Dotknutá osoba je oprávnená požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na ich výmaz, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas (podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo Čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) ZOOÚ), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (t.j. podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) až f) GDPR ani § 13 ods. 1 písm. b) až f) ZOOÚ),
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov (podľa Čl. 21 ods. 1 GDPR alebo § 27 ods. 1 ZOOÚ) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov (podľa Čl. 21 ods. 2 GDPR alebo § 27 ods. 2 ZOOÚ),
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu,  alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (podľa Čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 ZOOÚ).

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia v zmysle GDPR a ZOOÚ na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby nevymaže, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (v súlade s Čl. 9 ods. 2 písm. h), i) a Čl. 9 ods. 3 GDPR a § 16 ods. 2 písm. h) až j) ZOOÚ)
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel (podľa Čl. 89 ods. 1 GDPR a § 78 ods. 8 ZOOÚ), ak je pravdepodobné, že právo na vymazanie osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 • na uplatnenie právneho nároku.

Prevádzkovateľ oznámi príjemcovi vymazanie osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o príjemcoch, len ak to dotknutá osoba požaduje.

D) Obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba je oprávnená požadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa Čl. 21 ods. 1 GDPR alebo § 27 ods. 1 ZOOÚ, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
Prevádzkovateľ oznámi príjemcovi obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o príjemcoch, len ak to dotknutá osoba požaduje.

E) Namietanie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba je oprávnená namietať spracúvanie osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa Čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) ZOOÚ vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa Čl. 89 ods. 1 GDPR a § 78 ods. 8 ZOOÚ.

F) Prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa osobné údaje spracúvajú podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a), b) alebo Čl. 9 ods. 2 písm. a) § 13 ods. 1 písm. a), b), § 16 ods. 2 písm. a) ZOOÚ a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením práva na získanie osobných údajov a ich prenesenie nie je dotknuté právo podľa Čl. 17 GDPR a § 23 ZOOÚ a nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.

G) Postup pri pochybnostiach v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby
Ak má Prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa Čl. 15 až Čl. 21 GDPR alebo§ 21 až § 27 ZOOÚ (t.j. písm. A) až F) tohto memoranda), v zmysle Čl. 12 ods. 6 GDPR a § 29 ods. 7 ZOOÚ (najmä z dôvodu svojej zodpovednosti a zabezpečenia bezpečnosti spracúvania), má právo požiadať ju o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby a do odstránenia jeho pochybností tejto osobe neposkytne osobné údaje ani iné špecifické informácie týkajúce sa identity fyzickej osoby.

H) Odplatnosť poskytovania informácií
Informácie poskytnuté podľa Čl. 13 a Čl. 14 GDPR  a § 19 a § 20 ZOOÚ a všetky oznámenia a všetky opatrenia prijaté podľa Čl. 15 až Čl. 22 a Čl. 34 GDPR alebo § 21 až § 28 a § 41 ZOOÚ sa poskytujú bezplatne, ak nie je uvedené inak.
Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

12. PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
(Čl. 77 GDPR alebo § 100 ZOOÚ)
Dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených v GDPR alebo ZOOÚ je oprávnená podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Vzor návrhu uverejní Úrad na jeho webovom sídle.

Návrh na začatie konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa GDPR alebo druhej časti druhej hlavy ZOOÚ, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ odporúča (nie je nevyhnutné) pre riadne a včasné uplatnenie práv v konaní pred Úradom využitie najmä služby odborne spôsobilej osoby.
13. NEUPLATNENIE POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ
(Čl. 13 ods. 4 GDPR a § 19 ods. 4 ZOOÚ alebo Čl. 14 ods. 5 a § 20 ods. 5 ZOOÚ)
A) Získavanie osobných údajov od dotknutej osoby
Článok 13 ods. 1 až 3 GDPR a § 19 ods. 1 až 3 ZOOÚ  sa neuplatňujú v rozsahu, v akom boli informácie dotknutej osobe poskytnuté pred spracúvaním osobných údajov.

B) Získavanie osobných údajov inak, ako od dotknutej osoby
Článok 14 ods. 1 až 4 GDPR a § 20 ods. 1 až 4 ZOOÚ sa neuplatňujú:

 • v rozsahu, v akom dotknutá osoba už dané informácie má,
 • v rozsahu, v akom sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie (najmä v prípade spracúvania na účely archivácie, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely), na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky podľa Čl. 89 ods. 1 GDPR alebo § 78 ods. 8 ZOOÚ, prípadne pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v Čl. 14 ods. 1 GDPR a § 20 ods. 1 ZOOÚ, znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania; v takých prípadoch prijme Prevádzkovateľ vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti,
 • v rozsahu, v akom sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Európskej únie alebo v práve členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby,
 • v rozsahu, v akom sa získanie týchto informácií alebo poskytnutie týchto informácií ustanovuje vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na Prevádzkovateľa vzťahuje a v ktorom sú ustanovené primerané opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby,
 • v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Európskej únie alebo právom členského štátu, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu,
 • ak osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti mlčanlivosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

 

 

DUALITY REAL, s.r.o.